พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์

เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..