พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..