พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
MEXT The Nuclear Researchers Exchange Program, The University of Fukui Hospital, ญี่ปุ่น
BBBB
PET/CT Fellowship Training, Mount Sinai School of Medicine, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719