พญ. อรัฐา ตันติโชติ

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..