พญ. อรัญญา ยันตพันธ์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Obstetrics and Gynecology The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, Taiwan

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. อรัญญา ยันตพันธ์