พญ. อรัญญา ยันตพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Obstetrics and Gynecology, The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, Taiwan
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, แพทยสภา, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
Loading

Loading Schedule..