นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา