พญ. อภิรดี ปรีชานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กระจกตา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
BBBB
Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery, Jules Stein Eye Institute, UCLA, United States
Loading

Loading Schedule..