พญ. อภิรดี ปรีชานนท์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กระจกตา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
BBBB
Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery Jules Stein Eye Institute, UCLA, United States
Loading

Loading Schedule..