พญ. อภิญญา เอี่ยมสำอางค์

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..