พญ. อภิญญา เอี่ยมสำอางค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..