นพ. อภินันท์ ณ นคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสตประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Otology and Neuro-otology, Michigan Ear Institute, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. อภินันท์ ณ นคร