นพ. อภินันท์ ณ นคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสตประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
Otology and Neuro-otology, Michigan Ear Institute, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. อภินันท์ ณ นคร