นพ. อภิมิตร โรจนวัฒน์ศิริเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
Pediatric Neurology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand