นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Orthopedics (Hand Surgery), Mayo Clinic, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
Loading

Loading Schedule..