นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Orthopedics (Hand Surgery), Mayo Clinic, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค