พญ. อภิชญา ศรีปริวุฒิ

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
Research Fellow in Cardiovascular CT and Magnetic Resonance Imaging Cleveland Clinic, United States
Loading

Loading Schedule..