ทพ. อภิชัจ ทองทักษิณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Operative Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
Loading

Loading Schedule..