ทพ. อภิชัจ ทองทักษิณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นัดหมายแพทย์

ทพ. อภิชัจ ทองทักษิณ
Saturday
27 Feb
Dental Center
Sunday
28 Feb
Monday
01 Mar
Tuesday
02 Mar
Wednesday
03 Mar
Dental Center
Thursday
04 Mar
Dental Center
Friday
05 Mar
Saturday
06 Mar
Dental Center
Sunday
07 Mar
Monday
08 Mar
Tuesday
09 Mar
Wednesday
10 Mar
Dental Center
Thursday
11 Mar
Dental Center
Friday
12 Mar
Saturday
13 Mar
Dental Center
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
Tuesday
16 Mar
Wednesday
17 Mar
Dental Center
Thursday
18 Mar
Dental Center
Friday
19 Mar
Saturday
20 Mar
Dental Center
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
Tuesday
23 Mar
Wednesday
24 Mar
Dental Center
Thursday
25 Mar
Dental Center
Friday
26 Mar
Saturday
27 Mar
Dental Center
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
Tuesday
30 Mar
Wednesday
31 Mar
Dental Center
Thursday
01 Apr
Dental Center
Friday
02 Apr
Saturday
03 Apr
Dental Center
Sunday
04 Apr
Monday
05 Apr
Tuesday
06 Apr
Wednesday
07 Apr
Dental Center
Thursday
08 Apr
Dental Center
Friday
09 Apr
Saturday
10 Apr
Dental Center
Sunday
11 Apr
Monday
12 Apr
Tuesday
13 Apr
Wednesday
14 Apr
Dental Center
Thursday
15 Apr
Dental Center
Friday
16 Apr
Saturday
17 Apr
Dental Center
Sunday
18 Apr
Monday
19 Apr
Tuesday
20 Apr
Wednesday
21 Apr
Dental Center
Thursday
22 Apr
Dental Center
Friday
23 Apr
Saturday
24 Apr
Dental Center
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Wednesday
28 Apr
Dental Center
Thursday
29 Apr
Dental Center