นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2555, ชมรมโรคพาร์กินสันไทย, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์