นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, University of Southern California, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, University of Southern California, United States
BBBB
Adult Congenital Heart Disease, American Board of Internal Medicine, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจเด็ก
พันธุกรรมด้านโรคหัวใจ
พันธุกรรมด้านโรคหัวใจ

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิชัย คงพัฒนะโยธิน