นพ. อนุวัฒน์ วัลลภาพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 10, กรมแพทย์ทหารบก, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. อนุวัฒน์ วัลลภาพันธุ์