ทพ. อนุสรณ์ ศตวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, German Board of Orthodontics, Germany
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า