ดร. อนุสรณ์ พยัคฆาคม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
BBBB
บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
Post Doctoral Residency Program, Cornell University, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Intership in Psychological, Virginia Commonwealth University, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719