นพ. อนุรุธ ฮั่นตระกูล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
Clinical Cardiac Electrophysiology in the Department of Ineternal Medicine & Cardiovascular Medicine University of Michigan, United States
BBBB
Clinical Cardiac Electrophysiology Sparrow hospital, University of Michigan, United States
BBBB
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..