ทพญ. อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
One Year UCLA / gIDE Program in Implant Dentistry, University of California Los Angeles, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
Loading

Loading Schedule..