ทพญ. อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล

ทันตกรรมประดิษฐ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์ The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
One Year UCLA / gIDE Program in Implant Dentistry University of California Los Angeles, United States
Loading

Loading Schedule..