ทพญ. อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, The Dental Council of Thailand, Thailand
BBBB
One Year UCLA / gIDE Program in Implant Dentistry, University of California Los Angeles, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)

นัดหมายแพทย์

ทพญ. อัญชลี สุทธิพงษ์ไกวัล