ทพญ. อมรรัตน์ วณิชโยบล

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, นิติทันตวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, นิติทันตวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

นิติทันตวิทยา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
นิติทันตวิทยา ทันตแพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. อมรรัตน์ วณิชโยบล