ทพญ. อมรรัตน์ วณิชโยบล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Step 3 - Advanced Trakcare for, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. อมรรัตน์ วณิชโยบล