พญ. อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช, Thai Medical Council
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์