พญ. อลิสา กุลปิยะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
APPES and APEG Joint Scientific Meeting, APPES and APEG, ออสเตรเลีย
BBBB
Insulin Pump and CGM Certified Product Training Program, Medtronic, ไทย
BBBB
The 26th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2012 เรื่อง Update practical pediatrics : Case-bases approach, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. อลิสา กุลปิยะ