นพ. อัครวุฒิ วิริยเวชกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of The East Ramon Magsaysay, ฟิลิปปินส์
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. อัครวุฒิ วิริยเวชกุล