นพ. อัครวุฒิ วิริยเวชกุล

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
The Graduate Diploma in Tropical Medicine and Hygiene มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) University of The East Ramon Magsaysay, Philippines
BBBB
ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. อัครวุฒิ วิริยเวชกุล