นพ. อัครวุฒิ วิริยเวชกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
The Graduate Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of The East Ramon Magsaysay, ฟิลิปปินส์
BBBB
ประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. อัครวุฒิ วิริยเวชกุล
Saturday
31 Jul
Neuroscience Center 1
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Saturday
07 Aug
Neuroscience Center 1
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
Neuroscience Center 1
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
Neuroscience Center 1
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
Neuroscience Center 1
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep
Neuroscience Center 1
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Saturday
11 Sep
Neuroscience Center 1
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Saturday
18 Sep
Neuroscience Center 1
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Saturday
25 Sep
Neuroscience Center 1
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Wednesday
29 Sep