นพ. อัครพันธ์ สุรวิลาศ

ออกตรวจวันจันทร์ - วันศุกร์ 7.00-14.00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป, เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชปฏิบัติทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..