นพ. อัจฉริย สาโรวาท

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. อัจฉริย สาโรวาท