พญ. อัจจิมา สูงสถิตานนท์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..

พญ. อัจจิมา สูงสถิตานนท์