นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, แพทยสภา
BBBB
Clinical Fellow in Spine Surgery, Chulalongkorn University, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Biportal endoscopic spine surgery, The Leon-Wiltse Memorial Hospital, Suwon, South Korea, เกาหลีใต้
BBBB
Minimally invasive and endoscopic spine surgery, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary’s Hospital, Seoul, South Korea, เกาหลีใต้
BBBB
Endoscopic spine surgery, Desert Institute Spine Center (DISC), Phoenix, Arizona, USA, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Spinal deformity and minimally invasive spine surgery, The Cedars-Sinai medical center, Los Angeles, California, USA, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องผ่าตัดส่องกล้อง
Loading

Loading Schedule..