นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, แพทยสภา
BBBB
Clinical Fellow in Spine Surgery, Chulalongkorn University, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Minimally Invasive and Endoscopic Spine Surgery, The Catholic University of Korea, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง