ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
นิติเวชศาสตร์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow of the Art and Science Surgery, American College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Fellow in Orthopaedic Surgery, International College of Surgeons, ไทย

นัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์