ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Nagoya University School of Medicine, Japan
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Arthroscopy of The Shoulder Joint, University of Tokyo, Japan
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
Loading

Loading Schedule..