ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม

นัดหมายแพทย์

ศ. คลินิก นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์