ศ. คลินิก พญ. สุดสวาท เลาหวินิจ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
การระงับปวด
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy University of Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
การระงับปวด แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้นสำหรับแพทย์เฉพาะทางผู้ให้บริการเวชศาตร์จีโนม ด้านเวชศาสตร์จีโนมสำหรับอายุรแพทย์โรคมะเร็ง แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

ศ. คลินิก พญ. สุดสวาท เลาหวินิจ