นพ. สาธิต ศรีมันทยามาศ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยวิธีการสงวนเต้า
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและเสริมเต้านม
การผ่าตัดลดขนาดและยกกระชับเต้านม
การรักษาโรคเนื้องอกเต้านมชนิดไม่ร้ายแรง
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
การผ่าตัดเสริมเต้านม
การผ่าตัดรักษาเนื้องอกต่อมไทรอยด์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..

นพ. สาธิต ศรีมันทยามาศ