รศ.พ.ท.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy, The Jonhs Hopkins University, United States
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

รศ.พ.ท.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช