รศ.พ.อ.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy, The Jonhs Hopkins University, United States
BBBB
Master of Health Sciences, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา, แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..