รศ.พ.อ.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy The Jonhs Hopkins University, United States
BBBB
Master of Health Sciences มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

รศ.พ.อ.ดร.นพ. พันเลิศ ปิยะราช