ผศ.(พิเศษ) พญ. ณิศรา ปัตตพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 5, กรมแพทย์ทหารบก, ไทย
Loading

Loading Schedule..