ผศ.(พิเศษ) พญ. ณิศรา ปัตตพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 5, กรมแพทย์ทหารบก, ไทย

นัดหมายแพทย์

ผศ.(พิเศษ) พญ. ณิศรา ปัตตพงศ์
Tuesday
02 Mar
Rehabilitation Center
Wednesday
03 Mar
Rehabilitation Center
Thursday
04 Mar
Rehabilitation Center
Friday
05 Mar
Rehabilitation Center
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
Monday
08 Mar
Rehabilitation Center
Tuesday
09 Mar
Rehabilitation Center
Wednesday
10 Mar
Rehabilitation Center
Thursday
11 Mar
Rehabilitation Center
Friday
12 Mar
Rehabilitation Center
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
Rehabilitation Center
Tuesday
16 Mar
Rehabilitation Center
Wednesday
17 Mar
Rehabilitation Center
Thursday
18 Mar
Rehabilitation Center
Friday
19 Mar
Rehabilitation Center
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
Rehabilitation Center
Tuesday
23 Mar
Rehabilitation Center
Wednesday
24 Mar
Rehabilitation Center
Thursday
25 Mar
Rehabilitation Center
Friday
26 Mar
Rehabilitation Center
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
Rehabilitation Center
Tuesday
30 Mar
Rehabilitation Center
Wednesday
31 Mar
Rehabilitation Center
Thursday
01 Apr
Rehabilitation Center
Friday
02 Apr
Rehabilitation Center
Saturday
03 Apr
Sunday
04 Apr
Monday
05 Apr
Rehabilitation Center
Tuesday
06 Apr
Rehabilitation Center
Wednesday
07 Apr
Rehabilitation Center
Thursday
08 Apr
Rehabilitation Center
Friday
09 Apr
Rehabilitation Center
Saturday
10 Apr
Sunday
11 Apr
Monday
12 Apr
Rehabilitation Center
Tuesday
13 Apr
Rehabilitation Center
Wednesday
14 Apr
Rehabilitation Center
Thursday
15 Apr
Rehabilitation Center
Friday
16 Apr
Rehabilitation Center
Saturday
17 Apr
Sunday
18 Apr
Monday
19 Apr
Rehabilitation Center
Tuesday
20 Apr
Rehabilitation Center
Wednesday
21 Apr
Rehabilitation Center
Thursday
22 Apr
Rehabilitation Center
Friday
23 Apr
Rehabilitation Center
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Rehabilitation Center
Tuesday
27 Apr
Rehabilitation Center
Wednesday
28 Apr
Rehabilitation Center
Thursday
29 Apr
Rehabilitation Center