ผศ.(พิเศษ) พญ. ณิศรา ปัตตพงศ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
การอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 5 กรมแพทย์ทหารบก
Loading

Loading Schedule..

ผศ.(พิเศษ) พญ. ณิศรา ปัตตพงศ์