ผศ.(พิเศษ) นพ. รุ่งรัฐ จิตตการ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Fellow in Spine Surgery วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Visiting The Department of Orthopaedics Spine Team Sahlgrenska University Hospital, สวีเดน
Loading

Loading Schedule..

ผศ.(พิเศษ) นพ. รุ่งรัฐ จิตตการ