ผศ. พญ. พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์

วิสัญญีวิทยา
การระงับปวด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Pain Science and Society King’s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
การระงับปวด แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Chronic Pain McGill UNIVERSITY, Canada
Loading

Loading Schedule..