ทพญ. ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน