รศ. ทพญ. ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy, University of Liverpool, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยสภา
BBBB
Endeavour Research Fellowship, Australian Government, Australia
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล