รศ. ทพญ. ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน

ทันตกรรมหัตถการ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy University of Liverpool, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา
BBBB
Endeavour Research Fellowship Australian Government, Australia
Loading

Loading Schedule..

รศ. ทพญ. ภาวิณีย์ ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน