ผศ. นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
Advanced Endoscopy, Emory University, United States
BBBB
Digestive Diseases, Emory University, United States
BBBB
Internal Medicine, Albert Einstein Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..