ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหลอดเลือดแดงใหญ่
ซ่อมลิ้นหัวใจ
ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและใส่หัวใจเทียม
ซ่อมลิ้นหัวใจแผลเล็ก
รักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่แผลเล็ก
เครื่องปอดและหัวใจเทียม
ศัลยกรรมหัวใจ
หัวใจล้มเหลวขั้นสูงและการปลูกถ่ายหัวใจ
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ผ่าตัดส่องกล้อง
รักษาอาการเจ็บแน่นหน้าอก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
Adult Cardiac Surgery Northwestern University, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Certified Diplomate ECMO La Pitie-Salpetriere University Hospital, ฝรั่งเศส
BBBB
The American Heart Association Core Instructor Course American Heart Association, สหรัฐอเมริกา
BBBB
หลักสูตรวิทยาการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
BBBB
ACT Program - TAVR Asian Medical Center, เกาหลีใต้
BBBB
HF Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
AMI Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง แพทยสภา และสภาบันพระปกเกล้า
Loading

Loading Schedule..


ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ