ผศ. นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
Adult Cardiac Surgery, Northwestern University, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certified Diplomate ECMO, La Pitie-Salpetriere University Hospital, ฝรั่งเศส
BBBB
The American Heart Association Core Instructor Course, American Heart Association, สหรัฐอเมริกา
BBBB
หลักสูตรวิทยาการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
BBBB
ACT Program - TAVR, Asian Medical Center, เกาหลีใต้
BBBB
HF Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
AMI Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง, แพทยสภา และสภาบันพระปกเกล้า, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมหัวใจหัวใจล้มเหลวขั้นสูงและการปลูกถ่ายหัวใจศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดผ่าตัดส่องกล้องรักษาอาการเจ็บแน่นหน้าอก
Loading

Loading Schedule..