รศ. นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certificate ECFMG number 0-733-935-1, Educational Commission for Foreign Medical Graduates, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

รศ. นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล