พ.อ.รศ.นพ. ธัญญ์ อิงคะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พ.อ.รศ.นพ. ธัญญ์ อิงคะกุล