รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy in Tropical Medicine, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก), ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมครอบครัว