รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก), ทันตแพทยสภา

นัดหมายแพทย์

รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก