รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก), ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
พยาธิวิทยาทางช่องปาก
เวชศาสตร์ช่องปาก
ทันตกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์

รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก