รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก), ทันตแพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The 11th ACOMFR 2016 AS, The 11th ACOMFR Asian Congress of Oral and Maxillo Facial Radiology, ไทย

นัดหมายแพทย์

รศ. ดร. ทพ. ไกรสร ทรัพยะโตษก