รศ. นพ. ฑิตพงษ์ ส่งแสง

รังสีวิทยาทั่วไป
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา
BBBB
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Interventional Neuroradiology University of Toronto, Canada
Loading

Loading Schedule..