หน้าฝนระวัง คนมีโรคประจำตัวเสี่ยงเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่

2 นาทีในการอ่าน
หน้าฝนระวัง คนมีโรคประจำตัวเสี่ยงเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่

แชร์

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่มีการระบาดใหญ่อย่างกว้างขวางเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนทำงานในอาคาร ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกันหรือการเดินทางอาศัยระบบการขนส่งมวลชนที่ผู้คนแออัด ได้แก่ รถไฟ เครื่องบิน การเดินทางระหว่างประเทศรวดเร็วขึ้นเป็นผลทำให้เกิดการระบาดของโรคแพร่กระจายโดยง่ายและรวดเร็ว การป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนในบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายหลังเกิดโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส (Influenza Virus)

ทำให้เกิดโรคกับระบบทางเดินหายใจ แต่มีความรุนแรงมากกว่าไวรัสทางเดินหายใจอื่น ๆ  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ที่มีความต้านทานร่างกายไม่แข็งแรง

 

อาการไข้หวัดใหญ่

 

influenza-pic2.jpg

 • ไข้
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตัว
 • เหนื่อย
 • ไอแห้ง ๆ
 • เจ็บคอ
 • มีน้ำมูก
 • ในเด็กอาจมีอาการคลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสียได้ 

จะมีโอกาสในการเกิดโรคได้ตลอดปี แต่ระยะเวลาที่จะมีการระบาดมากในฤดูฝนและไวรัสไข้หวัดใหญ่จะติดต่อผ่านเสมหะของผู้ป่วยโดยการไอหรือจามแล้วเข้าสู่ปากและจมูกของผู้ใกล้ชิด ส่วนน้อยเกิดจากการสัมผัสกับเสมหะของผู้ป่วยที่ติดกับสิ่งของเครื่องใช้แล้วมือที่สัมผัสเชื้อมาสัมผัสที่ปากหรือจมูกจะเกิดโรคได้เช่นกัน

image

ภาวะแทรกซ้อน

หลังเกิดอาการของไข้หวัดใหญ่ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น

 • ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 • ภาวะขาดน้ำ
 • ทำให้โรคประจำตัวที่เป็นอยู่แย่ลง เช่น ภาวะหัวใจวาย, หอบหืด, เบาหวาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสเสียชีวิตได้

 

การป้องกันโรค 

 • การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยและเสมหะของผู้ป่วย
 • ล้างมือบ่อย ๆ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสจมูก ตา  ปากของตัวเองหลังจากสัมผัสกับผู้ป่วย
 • เมื่อมีอาการที่สงสัยไข้หวัดใหญ่ ควรอยู่ห่างผู้อื่น ปิดปาก จมูก  เวลาไอหรือจาม

influenza-pic3.jpg

ใครควรได้รับการฉีดวัคซีน

 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง, หอบหืด, เบาหวาน, โรคไต, โรคหัวใจ, โรคตับ, โรคเอดส์
 • สมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเรื้อรังดังกล่าว
 • หญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ต้องการลดอันตรายจากการติดเชื้อ

 

ปกติควรฉีดวัคซีนก่อนช่วงที่จะมีการระบาดของโรค ในประเทศไทยควรฉีดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายนของทุกปี โดยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคหลังการฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนทุกปีเนื่องจากเชื้อไข้หวัดมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่ระบาดและวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัส ไข้หวัดใหญ่เฉพาะสายพันธุ์ที่ฉีดได้ประมาณ  1  ปีเท่านั้น และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จะเปลี่ยนสายพันธ์ุได้บ่อย วัคซีนที่ผลิตแต่ละปีจะเป็นวัคซีนเฉพาะสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในปีนั้นเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนปีละครั้ง

influenza-pic1.jpg  

ประสิทธิภาพของวัคซีน

วัคซีนได้ผลในการป้องกันโรคประมาณ 70 – 90 % แต่ในผู้สูงอายุ การตอบสนองต่อวัคซีนจะน้อยลง เนื่องจากความต้านทานของร่างกายน้อยกว่าปกติ แต่ยังมีประโยชน์ในการลดภาวะแทรกซ้อน โอกาสที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์