มูลนิธิเวชดุสิตฯ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) แด่มูลนิธิชัยพัฒนา

1 นาทีในการอ่าน
มูลนิธิเวชดุสิตฯ มอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) แด่มูลนิธิชัยพัฒนา

แชร์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 มูลนิธิเวชดุสิตฯ นำโดยรองศาสตราจารย์อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ พร้อมนายแพทย์ไพศาล เลิศฤดีพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 2,000 ชุด  แด่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้รับมอบเพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ยังต้องทำงานอย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้นยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนสิ่งของเพื่อใช้ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) 

มูลนิธิเวชดุสิตฯ  จึงมอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) จำนวน 2,000 ชุด ประกอบด้วย Isolation Gown และ Cover Gown ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแด่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อจัดส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานที่มีความจำเป็น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส สำหรับใช้ในการรักษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรค COVID-19 เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มูลนิธิเวชดุสิตฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ให้ดีขึ้นต่อไปให้คนไทยทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขดังเดิม 

ภาพมอบชุดPPE

ภาพมอบชุดPPE02

แชร์