พ่อแม่ยุคใหม่ตรวจพัฒนาการลูก

1 นาทีในการอ่าน
พ่อแม่ยุคใหม่ตรวจพัฒนาการลูก

แชร์

พ่อแม่ยุคใหม่เลือกที่จะส่งเสริมลูกตามความถนัด แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าลูกน้อยมีความเป็นเลิศในด้านใด

เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานอารมณ์และตัวตนที่แตกต่างกันจึงตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเข้าใจตัวตนของเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่พ่อและแม่จะตอบสนองให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพื่อให้มีพัฒนาการที่เป็นเลิศสำหรับแต่ละวัย การส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการและได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมตามช่วงวัย จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ ทักษะทางสังคม การแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ อันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ เพราะพ่อแม่คือบุคคลสำคัญที่จะสร้างบันไดนำไปสู่ความสำเร็จแก่ลูก

การตรวจวัดตัวตนของเด็กเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนด้วยเครื่องมือมาตรฐานเฉพาะด้านโดยกุมารแพทย์และกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะ สามารถตรวจได้ตั้งแต่วัย 9 เดือนจนถึง 5 ขวบ ด้วยโปรแกรม Smiling Owl จะคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ ASQ, Denver II และแบบทดสอบ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน และตรวจวัดความเป็นเลิศของพัฒนาการลูกน้อยในแต่ละช่วง

 

วัยเด็กแต่ละคนควรมีปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสุขที่เรียกว่า 7P ได้แก่

  • มีสติปัญญาและพัฒนาการทางสมองที่ดี
  • มีความฉลาดทางอารมณ์
  • สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ สร้างความสุขให้แก่ตนเองได้
  • มีทักษะทางสังคมสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • มีความรับผิดชอบ จริยธรรม และคุณธรรมประจำตน
  • สามารถแก้ไขปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และแนวคิดในรูปแบบใหม่ ๆ และมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เช่น เชาวน์ปัญญา ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การเข้าใจภาษา ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น เมื่อทราบตัวตนของลูกน้อยแล้ว แพทย์สามารถให้คำแนะนำพ่อแม่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูสำหรับลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่เลือกที่จะส่งเสริมลูกตามความถนัดอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของลูกในอนาคตสอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์