ทารกแรกเกิดวิกฤติ ทุกนาทีมีความหมายกับชีวิต

3 นาทีในการอ่าน
ทารกแรกเกิดวิกฤติ ทุกนาทีมีความหมายกับชีวิต

แชร์

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์การดูแลเจ้าตัวน้อยให้ออกมาลืมตาดูโลกอย่างราบรื่นคือสิ่งสำคัญที่สุด จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีระบุว่า ประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่ถึงปีละ 7 แสนคน โดยมีทารกที่เกิดก่อนกำหนดประมาณ 1 แสนคน และอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกคลอดอยู่ที่ 6.7 คนใน 1 พันคน เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ดังนั้นทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤติจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดโดยเฉพาะที่หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) ไม่เพียงช่วยให้รักษาได้ทันท่วงที ยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะทุกนาทีของทารกแรกเกิดนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เวลาที่ต่างกันในการคลอดแม้เพียงหนึ่งวันก็มีผลต่อพัฒนาการของทารก  

 

คุณแม่รู้ทันครรภ์เสี่ยง

ทารกแรกเกิดอาจมีความผิดปกติ หากคุณแม่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้

 • ตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี
 • มารดาอายุน้อยกว่า 16 ปี
 • มีเลือดออกผิดปกติขณะตั้งครรภ์
 • รกลอกตัวก่อนกำหนดคลอด หรือรกเกาะต่ำ
 • ความดันโลหิตสูง เกิน 160 มม.ปรอทขึ้นไป
 • โรคเบาหวาน
 • มีการติดเชื้อ เช่น เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่าง ๆ
 • โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE)
 • ครรภ์แฝด
 • ครรภ์เป็นพิษ
 • น้ำคร่ำมากหรือน้อยเกินไป
 • ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

 

ความผิดปกติของทารก

ภาวะวิกฤติหรือความผิดปกติของทารกที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ได้แก่

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ (หรือหลังอายุครรภ์ 42 สัปดาห์)
 • ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4,000 กรัม
 • ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์
 • ทารกแฝด
 • ทารกตรวจพบความผิดปกติ เช่น ขาดออกซิเจน
 • ทารกมีท่าผิดปกติในครรภ์ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง
 • ทารกเกิดความผิดปกติระหว่างคลอด
 • ทารกพิการแต่กำเนิด

 

การดูแลทารกแรกเกิด

การดูแลทารกแรกเกิดควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกุมารแพทย์ ซึ่งการดูแลที่จำเป็น ได้แก่

 • การวัดสัญญาณชีพตลอด 24 ชั่วโมง
 • การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม
 • การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
 • การดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ
 • การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
 • การเฝ้าระวังติดตามและการดูแลรักษาเฉพาะโรค
 • การดูแลด้านโภชนาการ
 • การดูแลด้านขับถ่าย
 • การดูแลติดตามด้านพัฒนาการในระยะสั้นและระยะยาว

 

การดูแลเฉพาะทารกแรกเกิดวิกฤติ

ทารกที่มีความผิดปกติจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • การช่วยกู้ชีพและให้ออกซิเจนทารก 
  เป็นการดูแลหลังจากทารกคลอดออกมา ซึ่งเด็กที่คลอดส่วนใหญ่จะหายใจเองได้ แต่มีเพียง 1% เท่านั้นที่ไม่สามารถหายใจได้เอง ซึ่งต้องการการกู้ชีพจึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเพื่อให้ทารกหายใจเองได้

 • การปรับอุณหภูมิร่างกายทารก 
  โดยใช้ตู้อบช่วยให้ทารกมีอุณหภูมิเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ควรอยู่ในช่วง 36.8 – 37.2 องศาเซลเซียส เพราะหากทารกแรกคลอดตัวเย็น อาจทำให้ความดันในปอดสูง เกิดปัญหาหายใจเร็วได้

 • การควบคุมการติดเชื้อ 
  เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ เช่น แม่มีน้ำเดินก่อนคลอดนานกว่า 18 ชั่วโมง แม่มีเชื้อราในช่องคลอด แม่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

 • การให้สารน้ำ สารอาหาร และโภชนาการที่เหมาะสม 
  จะเน้นการให้นมแม่มากที่สุด แต่หากทารกมีภาวะเจ็บป่วย เช่น น้ำตาลต่ำ อาจต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ หรือในกรณีที่ทารกคลอดก่อนกำหนด หายใจเร็ว ไม่สามารถทานเองได้ก็จำเป็นที่จะต้องให้สารอาหารผ่านทางสายยางให้อาหารและสารน้ำทางเส้นเลือด เป็นต้น

นอกจากนี้การดูแลทารกแรกเกิดวิกฤตินั้นมีการนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดูแลรักษา อาทิ ตู้อบ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง เครื่องจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์เพื่อรักษาภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูง เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น เพื่อให้ทารกมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ว

ปัญหาทารกแรกเกิดวิกฤตินั้นสามารถป้องกันได้ หากคุณแม่ฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อจะได้ตรวจสุขภาพคุณแม่คุณลูกและดูแลอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของสูติ – นรีแพทย์และกุมารแพทย์ หากพบปัญหาจะได้วางแผนการคลอดและการดูแลรักษาได้โดยเร็ว ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ให้เจ้าตัวน้อยออกมาลืมตาดูโลกได้อย่างแข็งแรงและเติบโตมีพัฒนาการที่ดีตามวัย

โดยหน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีการทำงานร่วมกับสูติแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม อีกทั้งตลอดระยะเวลาของการรักษาจะแจ้งรายละเอียดให้คุณพ่อคุณแม่ทราบครบทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อความสบายใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากนี้หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมประสานงานอย่างเป็นระบบในการรับและดูแลผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อให้คุณแม่และเจ้าตัวน้อยสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งครอบครัว

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์