10th BDMS Trauma Day 2020: The Next Normal in Trauma

< 1 นาทีในการอ่าน
10th BDMS Trauma Day 2020: The Next Normal in Trauma

แชร์

ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https:bit.ly/315ihCj

รับจำนวนวันละ 75 ท่าน
ปิดรับลงทะเบียน 10 พ.ย. 2020


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับประชุมวิชาการ:
คุณมุจรินทร์ ฆะระบุตร Email: Mudjarin.ka@bangkokhospital.com
โทร. 02 310 3881 และ 02 310 3882
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.

แชร์