แนวคิดใหม่กับการบริการด้านสุขภาพจิต

3 นาทีในการอ่าน
แนวคิดใหม่กับการบริการด้านสุขภาพจิต

แชร์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในประเทศไทย มีคนมากถึง 1 ใน 4 ประสบปัญหาสุขภาพจิตและต้องการการดูแล อย่างไรก็ตามในประเทศไทยและหลายประเทศมักไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพจิตที่เพียงพอและได้มาตรฐาน คนจำนวนมากมีอคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตผู้ป่วยมักถูกต่อต้านและรังเกียจจากสังคม (Stigma and Discrimination) การไปรับการรักษายังถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าอับอาย

mental-health-happy.png

mental-health-ros.png

 

การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในประเทศไทย?

การสาธารณสุขบ้านเราเจริญพัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเหนือกว่าหลายประเทศ ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน อ.ชาตรี พูดเสมอเรื่องความร่วมมือสามฝ่ายได้แก่ภาครัฐ เอกชนและองค์กรวิชาชีพ งานสุขภาพจิตเป็นงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญซึ่งภาครัฐมีองค์กรรับผิดชอบ ในการพัฒนาด้านนโยบายองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่วยสนับสนุนด้านการอบรมขณะที่ภาคเอกชนมีจุดแข็งในด้านศักยภาพในการพัฒนางานบริการเฉพาะด้าน สู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยและญาติ เป็นสำคัญ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือภาคประชาชน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่โรงพยาบาลกรุงเทพให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบริการ การศึกษาอบรม พัฒนาวิชาการ พัฒนาบุคลากร การทำวิจัย เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เราทราบว่ากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการบริการ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับ sub-แม่โขง region, ASEAN และระดับโลก ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลกรุงเทพ

แนวคิดใหม่หรือสิ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพจะพัฒนาเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชคืออะไร?

Mental Health for All จิตมีอำนาจเหนือกาย สุขภาพที่ดีจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญคือ สุขภาพจิตที่ดีด้วยและการดูแลสุขภาพจิตควรเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญ

  • ผู้ป่วยจิตเวช (Mental Illness) ได้รับบริการที่ดีเลิศทั้งด้านมาตรฐานและบริการทั้งด้านความปลอดภัยและความพึงพอใจ

  • พัฒนาการดูแลด้านสุขภาพจิตในผู้ป่วยฝ่ายกาย (Co-Occurring Disorders) เพื่อให้การรักษาโรคทางกายได้ประสิทธิภาพดีที่สุดและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  • การสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปที่อาจเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต(Mental Health Difficulties) หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีปัญหาตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต เน้นที่การค้นหาปัญหาในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจิตดีในบุคคลทั่วไป

  • สนับสนุนการพัฒนาการบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล (Recovery Oriented Services; ROS) ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพจิต (Mental Health) และจิตเวชเริ่มเปิดดำเนินการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกและรับคำปรึกษาต่างแผนกภายในโรงพยาบาล

การดำเนินการของศูนย์เป็นไปตามหลักการ Recovery (Recovery Oriented Services; ROS) โดยสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกระบวนการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มและมีโอการเลือกโปรแกรมการบำบัด ( Psychosocial Rehabilitation Programs)
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองนอกจากนี้ศูนย์ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ป่วยจิตเว
ชและผู้ดูแลผ่านโปรแกรม Consumer and Carer Consultation และ Community and Family Reintegration ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถกลับเป็นปกติสามารถฟื้นคืนสู่ศักยภาพเดิมให้มากที่สุดและสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

ช่องทางใช้บริการและประโยชน์สำหรับประชาชนรายได้น้อย

  • การบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับนับได้ว่าคุ้มค่ากับการบริการมาตรฐานสูงสุด โดยบุคลากรมืออาชีพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชการบริการที่ปรับตามความต้องการของผู้ป่วยเฉพาะรายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด กับความเอาใจใส่ การบริการด้วยใจ ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่แล้ว

  • นโยบาย Clinic Primary ที่จะเข้าถึงประชาชนและชุมชนมากขึ้น คนทั่วไปสามารถไปใช้บริการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาโรคหรือความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ทั้งทางกาย และทางสุขภาพจิต หากพบว่ามีความต้องการได้รับการรักษาเฉพาะทางแพทย์จึงจะส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป นอกจากนี้โรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้อบรมเสวนาสำหรับผู้ป่วยญาติผู้ดูแลและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

  • นโยบายบัตรทอง Plus

  • รพ.กรุงเทพสนับสนุนชมรมเครือข่ายผู้ป่วยและผู้มีประสบการณ์ด้านจิตเวชในการรณรงค์เป็นปากเป็นเสียง (Advocate)เพื่อลดการกีดกันซึ่งประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพทั่วไป ที่มักปฏิเสธไม่รับโรคทางจิตเวช

สิ่งที่อยากสื่อสารกับผู้อ่านเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อยู่กับปัญหาโรคจิตเวชแต่ละบทบาท (ผู้ป่วย ผู้ดูแล ผู้ให้บริการ ผู้บริหาร จิตอาสา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องสุขภาพจิต

โรงพยาบาลกรุงเทพเห็นความสำคัญของการบริการด้านสุขภาพจิตเราตระหนักว่าเมื่อคนหนึ่งคนมีปัญหาทุกข์ทางใจ คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนฝูง ญาติมิตรต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเราต้องการพัฒนาการบริการให้มีความเป็นเลิศเพื่อสามารถดูแลท่านและคนที่ท่านรักให้กลับเป็นปกติสามารถฟื้นคืนสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข


สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์