โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

2 นาทีในการอ่าน
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

แชร์

อะไรคือโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ?

เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบลงลึก โดยใช้ทีมสหสาขาในการประเมินสุขภาพแบบองค์รวม

 1. ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมผู้สูงอายุ (American Board Certified Geriatricians) ตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปและโรคผู้สูงอายุ เช่น โรคความจำเสื่อม, เดินลำบาก, ปัสสาวะเล็ด, หกล้มบ่อย รวมไปถึงการตรวจการมองเห็น,การได้ยินและภาวะโภชนาการ
 2. เภสัชกรรีวิวการใช้ยาและอาหารเสริม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน ประเภทยาและขนาดยาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
 3. นักกายภาพบำบัดตรวจประเมินการเดินและการทรงตัว และให้คำแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 4. นักโภชนาการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเฉพาะบุคคล

 

ทำไมต้องมีโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุ?

การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่าผู้ป่วยทั่วไป กว่าสองในสามของผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังตั้งแต่สองโรคขึ้นไป ผู้สูงอายุมีการใช้ยาหลายชนิดซึ่งอาจนำไปสู่อาการไม่พึงประสงค์จากยา และยังมีบางส่วนที่มีปัญหาโรคผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม , เดินลำบาก แต่ผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าเป็นการเสื่อมสภาพตามวัย ทั้งทั้งที่อาจจะรักษาให้หายขาดได้หรือบรรเทาอาการให้ดีขึ้นถ้าได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เพิ่งเริ่มมีอาการ นอกจากนี้ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่มักจะพบแพทย์แต่แพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง แต่ไม่ได้รับการตรวจร่างกายประจำปีและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

จากข้อมูลงานวิจัยในต่างประเทศ โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

 

ใครควรมาตรวจโปรแกรมผู้สูงอายุ?

ผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีโรคประจำตัวหลายโรค และเริ่มมีอาการของโรคผู้สูงอายุเช่น หลงลืมบ่อย, หกล้มบ่อย และมีปัญหาการเดินเหิน

 

การจะมาตรวจโปรแกรมผู้สูงอายุต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเก่าสามารถให้แพทย์ประจำที่ดูแลส่งตัวมายังศูนย์อายุรกรรมผู้สูงอายุเพื่อทำการนัดหมาย ในกรณีผู้ป่วยใหม่ให้ติดต่อลงทะเบียนทำนัดกับศูนย์อายุรกรรมก่อน

 

การเตรียมตัวในวันตรวจ

ผู้ป่วยทุกคนจะต้องนำขวดยาทั้งหมดรวมไปถึงอาหารเสริมที่ทานอยู่มาในวันตรวจ และผู้ป่วยควรจะมากับผู้ดูแลหรือคนในครอบครัว ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่ให้นำเวชระเบียนและข้อมูลการรักษาจากสถานพยาบาลเดิมมาด้วย

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึก สำหรับผู้สูงวัย(อายุ 60 ปีขึ้นไป)


Longevity Program

 • การตรวจร่างกายและให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (American Board Certified Geriatricians)

 • รายการการประเมินของ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Longevity

 • การตรวจประเมินภาวะความทรงจำ Cognitive screening program

 • การตรวจประเมินการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน Activity of Daily Living Screening

 • การตรวจการคัดกรองสุขภาพ Health Maintenance Screening

 • การตรวจการได้ยิน Basic Hearing Screening

 • การประเมินการขับถ่าย Incontinence Screening

 • การประเมินการเดินและการทรงตัว และการให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสม Gait and Balance Screening

 • การตรวจการมองเห็น Basic Eye Screening

 • การประเมินภาวะโภชนาการเฉพาะบุคคล โดยนักโภชนาการ Nutritional Assessment

 • การประเมินการใช้ยาและอาหารเสริม โดยเภสัชกร Medication Assessment by Pharmacist

 • การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการวางแผนการดูแลสุขภาพในระยะยาว โดยทีมแพทย์สหสาขา Holistic Approach With Long Team Care Plan By Multidisciplinary Team

 

* กรุณานำยา, อาหารเสริมที่รับประทาน และประวัติการรักษาที่ผ่านมาในวันตรวจ

* กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนรับบริการ ที่ Longevity Center ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719


สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์