รพ.กรุงเทพชูศักยภาพเวชศาสตร์การบิน

3 นาทีในการอ่าน
รพ.กรุงเทพชูศักยภาพเวชศาสตร์การบิน

แชร์

รพ. กรุงเทพ ชูศักยภาพเวชศาสตร์การบิน เน้นการตรวจสุขภาพบุคลากรด้านการบินเพิ่มเจาะกลุ่มลูกค้าสถาบันด้านอากาศยาน

โรงพยาบาลกรุงเทพ รุกตลาดการตรวจสุขภาพบุคลากรด้านการบิน ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินอาวุโสที่ได้รับอนุญาตและแต่งตั้งจากกรมการบินพลเรือน จนวันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก ให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน (Civil Aeromedical Center) เพื่อรองรับการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรด้านการบินได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และมีมาตรฐาน

        นายแพทย์สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ แพทย์เวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวถึงที่มาของศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน เริ่มต้นจากที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักบินและเจ้าหน้าที่การบินของบริษัทและสายการบินต่างๆ โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ การบินอาวุโส ที่ได้รับอนุญาตและแต่งตั้งโดยกรมการบินพลเรือน จำนวน 5 ท่าน โดยแพทย์เหล่านี้ ยังได้รับการแต่งตั้งจาก หน่วยงานผู้อนุญาต ให้ตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน จากหลายประเทศ อาทิ FAA มาตรฐานการบินของสหรัฐอเมริกา, Canada License และ Australia License เป็นต้น เพื่อ ตรวจสุขภาพนักบิน และ เจ้าหน้าที่การบิน ของบริษัท และ สายการบิน ต่างๆ ที่เปิดให้บริหารในประเทศไทย ประกอบกับมีการดำเนิน กิจกรรม ให้บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ โดยศูนย์เวชศาสตร์การบินกรุงเทพ มีงานการศึกษา วิจัย และ ร่วมกิจกรรมด้านเวชศาสตร์การบิน ทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากชุมชนวิชาชีพจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ข้อพิจารณาคุณสมบัติของโรงพยาบาลในการแต่งตั้งเป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน ของ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม (ไทย) คือ 
     ๑) เป็นสถานพยาบาลที่เหมาะสม 
     ๒) มีแพทย์ผู้ตรวจและแพทย์อาวุโสด้านเวชศาสตร์การบิน ในจำนวนที่พอเพียง 
     ๓) มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจด้านเวชศาสตร์การบิน ครบถ้วนเพียงพอในการให้บริการ 
     ๔) เปิดสอนหรือฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์การบิน 
     ๕) ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านเวชศาสตร์การบิน 
     ๖) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาตมาไม่ครบ ๒ ปี 

จนวันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก ให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน เพื่อขยายการบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรด้านการบิน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน

        นายแพทย์สุทัสพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการตรวจสุขภาพของนักบินว่า  “เนื่องจากนักบินเป็นอาชีพ ที่มีความเสี่ยง มีความกดดัน และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นๆ ดังนั้นสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยการตรวจจะเน้นตรวจเรื่องหลักๆ คือ ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด เอกซเรย์ฟันและเท้า ตรวจสายตาอย่างละเอียด และตรวจจิตเวช ซึ่งสภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสาร การตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ”

       “ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน เราให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มผู้ดำเนินการกิจการการบินก่อนเข้างาน บริการตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ตรวจร่างกายประจำปี และตรวจต่อใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ (License) โดยการตรวจนี้ไม่จำกัดเฉพาะนักบิน แต่เรียกโดยรวมเป็น กลุ่มผู้ดำเนินการกิจการการบิน (General Aviation Industry) ทั้งหมด (นักบิน เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยานและ ภาคพื้น วิศวกรอากาศยาน เจ้าหน้าที่หอบังคับการบิน วิทยุการบิน และอื่นๆ) ซึ่งผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสุขภาพโดยเข้มงวดตาม มาตรฐานด้านความปลอดภัย ขององค์กรการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) อันเป็นองค์กรที่ก่อตั้งด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการบิน ซึ่งการตรวจสุขภาพบุคลากรทางการบินเป็นข้อบังคับที่สำคัญว่าด้วยการ ออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ และการต่อใบอนุญาต ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจาก กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ให้ทำการตรวจและออกใบสำคัญทางการแพทย์ได้ทุกชั้น (ทุก classes)

มาตรฐานการตรวจตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ”

        จุดเด่น ของศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ คือ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดโรค Early Detection Management ได้มาตรฐานรับรอง มีความรวดเร็วในการรับบริการ และสำหรับนักบินสามารถรับ Medical Certificates ได้หลังจากการตรวจเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง

นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้จัดการประชุมวิชาการของชุมชนผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์เวชศาสตร์การบิน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านเวชศาสตร์การบินในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 2 (ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โซน B) 

แชร์