โรงพยาบาลกรุงเทพชูศักยภาพเวชศาสตร์การบิน

3 นาทีในการอ่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพชูศักยภาพเวชศาสตร์การบิน

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพชูศักยภาพเวชศาสตร์การบิน เน้นการตรวจสุขภาพบุคลากรด้านการบินเพิ่มเจาะกลุ่มลูกค้าสถาบันด้านอากาศยาน


โรงพยาบาลกรุงเทพรุกตลาดการตรวจสุขภาพบุคลากรด้านการบิน ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การบินอาวุโสที่ได้รับอนุญาตและแต่งตั้งจากกรมการบินพลเรือน จนวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน (Civil Aeromedical Center) เพื่อรองรับการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรด้านการบินได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และมีมาตรฐาน


ที่มาศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน 

ที่มาของศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน เริ่มต้นจากที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักบินและเจ้าหน้าที่การบินของบริษัทและสายการบินต่าง ๆ โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ การบินอาวุโสที่ได้รับอนุญาตและแต่งตั้งโดยกรมการบินพลเรือน จำนวน 5 ท่าน โดยแพทย์เหล่านี้ยังได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานผู้อนุญาตให้ตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบินจากหลายประเทศ อาทิ FAA มาตรฐานการบินของสหรัฐอเมริกา, Canada License และ Australia License เป็นต้น เพื่อตรวจสุขภาพนักบินและเจ้าหน้าที่การบินของบริษัทและสายการบินต่าง ๆ ที่เปิดให้บริหารในประเทศไทย ประกอบกับมีการดำเนิน กิจกรรมให้บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ โดยศูนย์เวชศาสตร์การบินกรุงเทพมีงานการศึกษา วิจัย และร่วมกิจกรรมด้านเวชศาสตร์การบินทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากชุมชนวิชาชีพจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ข้อพิจารณาคุณสมบัติของโรงพยาบาลในการแต่งตั้งเป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม (ไทย) คือ 
     ๑) เป็นสถานพยาบาลที่เหมาะสม 
     ๒) มีแพทย์ผู้ตรวจและแพทย์อาวุโสด้านเวชศาสตร์การบินในจำนวนที่พอเพียง 
     ๓) มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจด้านเวชศาสตร์การบินครบถ้วนเพียงพอในการให้บริการ 
     ๔) เปิดสอนหรือฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์การบิน 
     ๕) ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านเวชศาสตร์การบิน 
     ๖) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมาไม่ครบ 2 ปี 

จนวันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน เพื่อขยายการบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรด้านการบินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน


ตรวจสุขภาพนักบิน

เนื่องจากนักบินเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง มีความกดดัน และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่น ๆ ดังนั้นสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยการตรวจจะเน้นตรวจเรื่องหลัก ๆ คือ ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด เอกซเรย์ฟันและเท้า ตรวจสายตาอย่างละเอียด และตรวจจิตเวช ซึ่งสภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสาร การตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ


ขอบเขตการให้บริการ

ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนให้บริการตรวจสุขภาพกลุ่มผู้ดำเนินการกิจการการบินก่อนเข้างาน บริการตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ตรวจร่างกายประจำปี และตรวจต่อใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ (License) โดยการตรวจนี้ไม่จำกัดเฉพาะนักบิน แต่เรียกโดยรวมเป็นกลุ่มผู้ดำเนินการกิจการการบิน (General Aviation Industry) ทั้งหมด (นักบิน เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยานและภาคพื้น วิศวกรอากาศยาน เจ้าหน้าที่หอบังคับการบิน วิทยุการบิน และอื่น ๆ) ซึ่งผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสุขภาพโดยเข้มงวดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กรการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) อันเป็นองค์กรที่ก่อตั้งด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการบิน ซึ่งการตรวจสุขภาพบุคลากรทางการบินเป็นข้อบังคับที่สำคัญว่าด้วยการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่และการต่อใบอนุญาต ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ให้ทำการตรวจและออกใบสำคัญทางการแพทย์ได้ทุกชั้น (ทุก Classes)


มาตรฐานการตรวจตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ

จุดเด่นของศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนที่โรงพยาบาลกรุงเทพ คือ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดโรค Early Detection Management ได้มาตรฐานรับรอง มีความรวดเร็วในการรับบริการ และสำหรับนักบินสามารถรับ Medical Certificates ได้หลังจากการตรวจเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง


นอกจากนี้โรงพยาบาลได้จัดการประชุมวิชาการของชุมชนผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์เวชศาสตร์การบิน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านเวชศาสตร์การบินในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ (ชั้น 5 อาคาร R) 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 16.00 น.

แชร์