ตรวจค้นหาศักยภาพเด็ก พัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความสำเร็จ

3 นาทีในการอ่าน
ตรวจค้นหาศักยภาพเด็ก พัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความสำเร็จ

แชร์

คงจะดีไม่น้อยถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจในศักยภาพที่แฝงเร้นในสมองของลูกเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นอัจฉริยภาพ ให้ลูกได้ค้นพบตัวตนภายในและค้นหาพรสวรรค์ที่แท้จริง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในอนาคต ขอแนะนำโปรแกรมที่จะช่วยถอดรหัสอัจฉริยะของลูกรักเพื่อการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ

ปลดล็อกความเป็นอัจฉริยะ เรียนรู้สู่ความสำเร็จในเด็ก 6 – 15 ปี

1) ถอดรหัสสมองเรียนรู้สู่ความสำเร็จ

 • ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
 • ประเมินความสามารถของสมองด้วยเครื่องมือ Progressive Matrices 
 • จุดเด่นของโปรแกรม คือ สามารถทดสอบเด็กปกติและเด็กพิเศษ เนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่มีภาษามาเกี่ยวข้อง ทำให้สามารถประเมินเด็กที่มีข้อจำกัดทางภาษาการพูดและการได้ยินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประเมินความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ Perception Reasoning โดยวัดความสามารถของสมองดังนี้
  1. ความสามารถของสมองด้านการคิดวิเคราะห์
  2. ความสามารถด้านการเชื่อมโยงทางความคิด
  3. ความสามารถด้านจินตนาการและการคิดอย่างสร้างสรรค์
  4. ความสามารถด้านการคิดที่ซับซ้อน
  5. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

2) ถอดรหัสสมองปลดล็อกทักษะอัจฉริยะ 10 ด้าน

 • ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
 • ประเมินความสามารถของสมองด้วยเครื่องมือ Wechsler Intelligence for Children
 • จุดเด่นของโปรแกรม คือ การถอดรหัสของสมองในส่วนของความสามารถด้านการรับรู้จากการมองเห็น การได้ยิน และการลงมือปฏิบัติ สามารถทดสอบสมองอย่างละเอียดถึง 10 ด้าน ดังนี้
  1. ความสามารถด้านการสร้างความเข้าใจทางภาษา
  2. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางภาษา
  3. ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาแก้ไขปัญหา
  4. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติ
  5. ความสามารถด้านการจัดหมวดหมู่ทางความคิด
  6. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  7. ความสามารถด้านการจดจำสิ่งต่าง ๆ
  8. ความสามารถด้านสมาธิและการคงระดับสมาธิที่ยาวนาน
  9. ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมือประสานกับสายตา
  10. ความสามารถด้านความรวดเร็วในการประมวลผล การใช้กล้ามเนื้อมือ สายตา และสมองในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ

ค้นหาพรสวรรค์ เรียนสิ่งที่ใช่ ทำสิ่งที่ชอบ ต่อยอดความรู้สู่ความสำเร็จ

สมองของมนุษย์เป็นอวัยวะที่น่าทึ่งและทรงพลัง หากเรารู้ความลับของสมองจะช่วยพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพสู่ความสามารถในอนาคต โปรแกรมนี้จะช่วยให้ค้นพบความถนัดของสมองเพื่อค้นหาพรสวรรค์และความถนัดทางอาชีพ ค้นหาตัวตนภายในซึ่งเป็นบุคลิกภาพรวมถึงความสามารถที่แท้จริง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาโดยมีรูปแบบดังนี้

 • ตรวจประเมินศักยภาพของสมอง ความถนัดในการใช้ทักษะการเรียนรู้และความถนัดทางอาชีพ
 • ใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง
 • เครื่องมือมาตรฐานระดับสากล Wechsler Adult Intelligence Scal และ Myers – Briggs Type Indicator

* จุดเด่นของโปรแกรม คือ การถอดรหัสของสมองในส่วนของความสามารถด้านการรับรู้จากการมองเห็น การได้ยิน และการลงมือปฏิบัติ สามารถทดสอบสมองอย่างละเอียดถึง 12 ด้าน ดังนี้

 1. ความสามารถด้านการสร้างความเข้าใจทางภาษา
 2. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางภาษา
 3. ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาแก้ไขปัญหา
 4. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติ
 5. ความสามารถด้านการจัดหมวดหมู่ทางความคิด
 6. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
 7. ความสามารถด้านการจดจำสิ่งต่าง ๆ
 8. ความสามารถด้านสมาธิและการคงระดับสมาธิที่ยาวนาน
 9. ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมือประสานกับสายตา
 10. ความสามารถด้านความรวดเร็วในการประมวลผล การใช้กล้ามเนื้อมือ สายตา และสมองในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ
 11. ประเมินลักษณะบุคลิกภาพและการปรับตัว 
 12. ประเมินความถนัดเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสม

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. พบผู้ชำนาญการด้านการทดสอบเพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน
 2. พบผู้ชำนาญการเพื่อฟังผลการทดสอบและการวางแผนประเมินด้านการเรียน
 3. พบแพทย์ที่มีความชำนาญเพื่อฟังสรุปผลการทดสอบ
 4. ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ของสมองอาจมีการวางแผนการดูแลและการบำบัดเพื่อให้เด็กมีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ


การค้นหาศักยภาพความสามารถที่แท้จริงของเด็กผ่านเครื่องมือการทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากลช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีความเข้าใจในความสามารถด้านการเรียนรู้ของสมองส่วนต่าง ๆ ของลูก รวมถึงความถนัด ความชอบ และพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวลูก เพื่อเติมเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถได้อย่างเหมาะสม ต่อยอดความรู้ เรียนในสิ่งที่ใช่ ทำในสิ่งที่ชอบอย่างชาญฉลาดสู่ความสำเร็จในอนาคต


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์