โครงการ Be Green

< 1 นาทีในการอ่าน
โครงการ Be Green

แชร์

จากนโยบาย Green Healthy Green Hospital ของเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพโดยประธานคณะผู้บริหารนายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นเป็นโรงพยาบาลสีเขียวในด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานให้กับบุคลากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ เช่น โครงการ Be GREEN 3R Project | Reduce Reuse Recycle  เพื่อเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของโรงพยาบาลกรุงเทพ

 


“นำกลับมาใช้ใหม่” Recycle

โครงการ Be Green


“ใช้ซ้ำ” Reuse

โครงการ Be Green


“ลด” Reduce

โครงการ Be Green

แชร์